نمایندگی سوهان زرند کنجدی عسلی

چگونه می توان نمایندگی سوهان زرند کنجدی عسلی را بر عهده گرفت؟ آیا فروش این سوهان ها سودمند خواهد بود؟ از کجا باید این کسب و کار را شروع کرد؟
با توجه به اینکه سوهان زرند شیرینی خوشمزه ای است، مصرف آن در ایران بسیار بالا است. در نتیجه فروش سوهان های زرند کنجدی عسلی و خوش رنگ باعث می شود در مدتی کوتاه سود فراوانی برد. البته این امر مشروط بر این است که نمایندگی فروش این سوهان زرند کنجدی عسلی، را داشته باشید.