قیمت تولید سوهان ۷۴۰ گرمی

سوهان در بسته بندی های فلزی و تلقی در اوزان مختلف از جمله ۷۴۰ گرمی تولید و با قیمت متناسب با نوع سوهان در بازار به فروش می رسد.
متداول ترین نوع بسته بندی هایی که برای سوهان استفاده می شود، بسته بندی های فلزی و لقی است. بسته ندی های کارتنی اغلب برای سوهان مناسب نیستند.
بسته بندی های فلزی و تلقی نیز دارای اوزان مختلف هستند، به عنوان مثال بسته بندی ۷۴۰ گرمی از انواع بسته بندی هایی است که در خط تولید سوهان تولید انبوه آن انجام شده و مورد عرضه قرار می گیرد.
قیمت فروش سوهان نیز بر اساس نوع آن و مدل سوهان مشخص می شود. گرم بسته بندی و نوع آن نیز پارامتر دیگر موثر بر قیمت سوهان می باشد.