با اینستاگرام آموزش کودکان در مدرسه راحتتر می شود

یافته‌های قبلی رفع فیلتر اینستاگرام فعالیت‌های مختلفی را که معلمان در رسانه‌های اجتماعی انجام می‌دهند روشن می‌کند:
آنها می‌توانند اطلاعات ارائه شده توسط معلمان دیگر را برای کمک به آنها در کارشان جستجو کنند، مشاوره‌های مرتبط با تدریس را به اشتراک بگذارند، و تبادل نظر با معلمان دیگر.
هنوز مشخص نیست که معلمان تا چه حد در اینستاگرام با چنین روش هایی درگیر می شوند.
همچنین، تلویزیون قدیمی اطلاعات کمی در مورد ویژگی‌های معلمانی که در چنین فعالیت‌های مشترکی شرکت می‌کنند و نحوه ارتباط آنها با حمایت اجتماعی دیجیتالی در دست است.
هدف مطالعه حاضر پرداختن به این شکاف و کمک به ادبیات موجود در مورد معلمان و رسانه های اجتماعی از سه طریق است.
ابتدا، ما بر همکاری معلمان در اینستاگرام تمرکز می کنیم و بر اساس ادبیات موجود، مفهوم سازی چند وجهی را برای اشکال مختلف همکاری بین معلمان در رسانه های اجتماعی ایجاد می کنیم.
دوم، مدل پالتو چرم ما روابط بین خصوصیات فردی معلم و فعالیت‌های همکاری اینستاگرامی آنها را بررسی می‌کنیم.
سوم، ما روابط متفاوت بین اشکال مختلف همکاری و حمایت اجتماعی دیجیتال ادراک شده معلمان را بررسی می‌کنیم.
یافته ها ممکن است به درک دقیق تری از همکاری معلمان در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی کمک کند.
آنها عروسک روسی همچنین ممکن است ویژگی‌های معلمانی را که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، و نوع حمایتی که معلمان از طریق استفاده از رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، روشن کنند.
همکاری معلمان به معنای وسیع به عنوان “تعامل مشترک” معلمان در “فعالیت هایی که برای انجام یک وظیفه مشترک مورد نیاز است” تعریف می شود.
تحقیقات نشان داده است که همکاری معلمان ارتباط مثبتی با رفاه و رضایت شغلی معلمان دارد و پیشرفت دانش آموزان
 • منابع:
  1. Instagram as a platform for teacher collaboration and digital social support
 • تبلیغات: 
  1. غذای خوشمزه و لذت بخش در فصل زمستان برای پاکستانی ها
  2. جراحی به دستکش به عنوان مانعی متکی انتقال میکروارگانیسم
  3. نخود باعث مکانیسم های ژنتیکی مقاومت به پاتوژن ها می شود
  4. تاثیر جریان مجاز نامی سیم کشی برق و سایر تأسیسات