الیاف پلی استر دلیجان توسط ترامپ ممنوع الفروش شد

الیاف پلی استر دلیجان را می توان از لاکتون ها در شرایط بسیار ملایم جمع آوری کرد، به صورت آنیونی، کاتیونی، متالورگانیک یا مبتنی بر آنزیم کاتالیز کرد.

تعدادی از روش های کاتالیزوری برای کوپلیمریزاسیون اپوکسیدها با انیدریدهای حلقوی نیز اخیراً نشان داده شده است که مجموعه وسیعی از پلی استرهای عامل دار، هم اشباع و هم غیر اشباع را فراهم می کند. پلیمریزاسیون حلقه باز لاکتون ها و لاکتیدها نیز در مقیاس صنعتی اعمال می شود.

روش های دیگر

واکنش های متعدد دیگری برای سنتز پلی استرهای انتخابی گزارش شده است، اما محدود به سنتز در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از شرایط خاص است، به عنوان مثال استفاده از نمک های اسید دی کربوکسیلیک و دی آلکیل هالیدها یا واکنش های بین بیسکتن ها و دیول ها.

به جای کلریدهای آسیل، می توان از عوامل فعال کننده استفاده کرد، مانند 1،1′-کربونیل دی ایمیدازول، دی سیکلوهگزیل کربودی ایمید، یا انیدرید تری فلورواستیک. پلی تراکم از طریق تبدیل درجا اسید کربوکسیلیک به یک واسطه واکنش پذیرتر در حالی که عوامل فعال کننده مصرف می شوند، انجام می شود.

الیاف

واکنش، به عنوان مثال، از طریق یک N-acylimidazole واسطه که با آلکوکسید سدیم با اثر کاتالیزوری واکنش نشان می دهد ادامه می یابد:

تشکیل پلی استر از طریق

استفاده از عوامل فعال کننده برای تولید پلی استرها و پلی آمیدهای معطر با ذوب بالا در شرایط ملایم موضوع تحقیقات آکادمیک فشرده از دهه 1980 بوده است، اما واکنش ها مقبولیت تجاری به دست نیاوردند زیرا می توان نتایج مشابهی را با واکنش دهنده های ارزانتر به دست آورد.

ترمودینامیک واکنش های چند تراکمی

پلی استریفیکاسیون ها توسط برخی از نویسندگان به دو دسته اصلی دسته بندی می شوند: الف) پلی استریفیکاسیون های تعادلی (عمدتا واکنش های الکل-اسید، واکنش های تبادل الکل-استر و اسید-استر، که به صورت فله ای در دماهای بالا انجام می شوند) و ب)

پلی استری‌سازی‌های غیرتعادلی، با استفاده از مونومرهای بسیار واکنش‌پذیر (مثلاً کلریدهای اسید یا اسیدهای کربوکسیلیک فعال، که عمدتاً در دمای پایین‌تر در محلول انجام می‌شوند).